Opširnije

Informacija o poslovanju Željezničke infrastrukture Crne Gore AD u 2013.godini

 

Nakon nešto više od godinu dana, pune raznih izazova, menadžment Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, koristi priliku da javnost izvijesti o postignutim poslovnim rezultatima u 2013.godini.

 I pored ostvarenog negativnog finansijskog rezultata, za ŽICG AD - Podgorica, godina 2013.godina je bila prilično uspješna i u skladu sa našim očekivanjima, što doživljavamo kao dio naše strategije i punog poštovanja ključnih ciljeva naše kompanije a  to su: povećanje nivoa bezbjednosti  željezničkog saobraćaja sa povećanjem komfornosti krajnjim korisnicima usluga uz redukovanje svih operativnih troškova do nivoa kojim se ne utiče na bezbjednost i redovitost organizovanja željezničkog saobraćaja.

Uprkos činjenici da smo se u 2013.godini susreli sa mnoštvom naslijeđenih problema i obaveza iz minulog perioda, kao i činjenici da su sredstva opredijeljena Budžetom za tekuće održavanje željezničke infrastrukture za 2013.godinu  manja za 6%, odnosno za 0,425 mil.eura u odnosu na 2012.godinu, ostvareni minus na kraju poslovne 2013.godine iznosi  3.000.553 eura i isti je manji za 4,304 mil.eura, odnosno za 59% u odnosu na 2012.godinu kada je iznosio 7,304 mil.eura.

 Ako posmatramo operativni rezultat poslovanja, odnosno razliku ukupnih troškova,  koji ne uključuju trošak amortizacije kao fiksni trošak kompanije (na koji poslovodstvo ne može uticati) i ukupnih prihoda , isti bi bio pozitivan i iznosio bi 0,604 mil.eura. Bitno je istaći da je gubitak ostvaren na kraju 2013.godine manji za 17% od troška amortizaciji, koji u ukupnim troškovima kompanije učestvuje sa 23,8%.

Ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 12,147 mil.eura su zabilježili rast od 7% u odnosu na 2012.godinu kada su iznosili 11,374 mil.eura.  

Kao rezultat kontinuiranih napora da se poveća efikasnost i redukuju svi troškovi neophodni za obavljanje osnovne djelatnosti kompanije, u 2013.godini je zabilježen značajan pad ukupnih troškova  u odnosu na 2012.godinu.  Isti na kraju 2013.godine iznose 15,148 mil.eura , i  manji su za 19 % , odnosno za 3,532 mil.eura u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 18,680 mil.eura. U strukturi ukupnih troškova, došlo je do smanjenja svih vrsta troškova, a naročito troškova materijala, troškova zarada i ostalih poslovnih rashoda.

U 2013.godini, racionalizacijom mjera štednje u dijelu zarada zaposlenih, smanjenjem obračunske vrijednosti koeficijenta za 20% , redukovanom visinom najviše prosječne zarade za Menadžment, kao i smanjenjem troškova izvršnog osoblja,  troškovi zarada su značajno smanjeni u odnosu na uporedni period prethodne godine, tako da prosječna neto  zarada u ŽICG za 2013.godinu iznosi 402,41 € i manja je za 16% od prosječne neto zarade u Crnoj Gori koja za 2013.godinu iznosi 479 €, odnosno za 10% u odnosu na prosječnu zaradu u ŽICG za 2012.godinu koja je iznosila 447,41 €.

Takođe, mjerama racionalizacije, troškovi materijala su značajno smanjeni, odnosno redukovani su operativni troškovi do nivoa kojim se obezbjeđuje sigurnost i bezbjednost na pruzi. Smanjenje troškova materijala za 11%, odnosno za 0,326 mil.eura je rezultat kontinuirane primjene racionalizacije i štednje raspoloživih sredstava i dinamičkog usklađivanja plaćanja troškova sa raspoloživim sredstvima, radi permanentnog održavanja likvidnosti računa ŽICG AD. Isti su usklađeni  sa definisanim obimom poslova i potrebom blagovremenog izvršavanja planiranih aktivnosti na organizovanju i regulisanju željezničkog saobraćaja, održavanju i zaštiti infrastrukture i sa sredstvima koja se iz Budžeta opredijeljuju za tekuće održavanje infrastrukture ,a koja su smanjena za 6 % u odnosu na 2012.godinu.

Ostali poslovni rashodi, čiju strukturu čine: troškovi transportnih usluga, usluga održavanja, troškovi sudskih izvršenja,  provizije banaka i ostali rashodi neophodni za obavljanje osnovne djelatnosti društva su smanjeni za 43%, odnosno za 0,673 mil.eura u odnosu na 2012.godinu. U strukturi ovih troškova najveći pad bilježe troškovi usluga održavanja za 55%, troškovi sudskih izvršenja za 78% kao i troškovi neproizvodnih usluga za 51% u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Smanjenje rashoda, odnosno sprovedene uštede na skoro svim rashodnim pozicijama,  je omogućilo da Željeznička infrastruktura Crne Gore, iz redovnog poslovanja, u 2013.godini izvrši plaćanje dospjelih kreditnih  obaveza prema EBRD banci i Češkoj Exportnoj Banci,  po kreditima za koje je Vlada Crne Gore  izdala garancije,  u iznosu od cca 0,672 mil.eura.

U toku 2013.godine, ŽICG AD je imala  problema kod održavanja likvidnosti zbog plaćanja pomenutih  dospjelih obaveza  po međunarodnim kreditima, kao i zbog otežane naplate potraživanja   od operatera po osnovu korišćenja željezničke infrastrukture.  Naime, iako su u  julu mjesecu 2013.godine potpisani protokoli o dinamici izmirenja obaveza po navedenom osnovu, potraživanja ŽICG od operatera na kraju tekuće godine iznose preko milion eura. Rješavanjem ovog, veoma značajnog problema, ŽICG AD bi bila u mogućnosti da značajno poboljša tekuću likvidnost Društva i  u velikoj mjeri smanji  prispjele tekuće obaveze iz redovnog poslovanja.

Na osnovu sprovedenih mjera racionalizacije na svim nivoima i dobijenih rezultata, poslovodstvo ŽICG AD namjerava da i u 2014.godini nastavi sa dosljednom primjenom i sprovođenjem  istih, kako bi se pokušalo u što većoj mjeri uticati na poboljšanje poslovanja kompanije. Osnovni zadaci koji nas očekuju u tekućoj godini su:

  • rješavanje  problema neizmirenih obaveza od strane operatera;
  • praćenje finansijskih uslova poslovanja, sa aspekta održavanja likvidnosti;
  • mjesečna analiza prihoda i rashoda, kao instrumenata kontrole uspjeha;
  • stalna interna kontrola ekonomičnosti poslovanja.