Opširnije

ODLUKA O SAZIVANJU XII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

ODBOR DIREKTORA                                                                                                                

Broj: 4600/2                                                                                                      

Podgorica, 17.06.2016. godine

 

 

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima (,,Sl. list RCG” broj 06/02, ,,Sl. list CG” broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11)  i člana  27, 34 i 56 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora   trinaestog saziva,  na trećoj sjednici u zasjedanju,  održanoj dana 17.06.2016. godine, donio je

 

O D L U K U

        O SAZIVANJU  XII VANREDNE  SKUPŠTINE AKCIONARA

     Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

 

Saziva se XII Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan

25.07.2016. godine (ponedeljak), sa početkom u 10,00 časova.

 

Sjednica XII  Vanredne Skupštine akcionara  održaće se u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13.

 

Za XII  Vanrednu   Skupštinu akcionara  se predlaže sljedeći

 

 

D N E V N I  R E D:

 

  1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CDA.
  2. Predlog odluke o pretvaranju – konverziji duga u akcijski kapital.
  3. Predlog odluke o povećanju kapitala.
  4. Predlog odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital.
  5. Predlog odluke o izmjenama Statuta Društva.
  6. Predlog odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Društva.
  7. Predlog odluke o oslobađanju operatera AD Montecargo duga po osnovu kamata na dospjela potraživanja.

 

Materijali sa predlozima odluka za XII Vanrednu Skupštinu akcionara Društva staviće se na uvid akcionarima u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim  prostorijama u sjedištu Društva i prostorijama izvan sjedišta Društva u stanicama Bar, Bijelo Polje i Nikšić, kao i na sajtu Društva.

 

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji  su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

 

Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donesu odluku o emisiji akcija i shodno tome odluku o izmjenama Statuta Društva.

 

Identifikacija akcionara  na XII Vanrednoj Skupštini akcionara  vršiće se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu  ovjerenog punomoćja,  lične isprave  i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

Informacije  vezane za XII Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva:  www.zicg.me.

 

 

 

                                                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICE

                                                                                                                  Spaso Popović