Opširnije

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: Rehabilitacija 6 velikih kosina na željezničkoj pruzi „Vrbnica-Bar“ u Crnoj Gori

 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Crna Gora

Rehabilitacija željezničke pruge „Vrbnica-Bar“ u Crnoj Gori na glavnoj pruzi Beograd-Bar (SEETO željeznička ruta 4)

IFT# EIB-MNE-RIOM-IFT-W-2017-A4

Rehabilitacija 6 velikih kosina na željezničkoj pruzi „Vrbnica-Bar“ u Crnoj Gori

 

 

Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica (ŽICG), u daljem tekstu “Investitor”, namjerava da iskoristi dio sredstava zajma Evropske Investicione Banke (Banka) za potrebe Projekta rehabilitacije željezničke pruge „Vrbnica-Bar“ u Crnoj Gori na glavnoj pruzi Beograd-Bar (SEETO željeznička ruta 4).

Investitor upućuje poziv izvođačima radova za dostavljanje zapečaćenih ponuda za sljedeći ugovor koji će se finansirati iz sredstava zajma: Rehabilitacija 6 velikih kosina na željezničkoj pruzi „Vrbnica-Bar“ u Crnoj Gori

Radovi će uključiti:

Izrada Glavnog projekta i Rehabilitacija 6 velikih kosina na željezničkoj pruzi „Vrbnica-Bar“ (lociranih na sekciji Lutovo-Bratonožići u: km 369+424 – km 369+979; km 373+344 – km 374+189; km 375+386 – km 376+267; km 377+069 – km 377+631; km 378+176 – km 378+326; km 378+524 – km 378+750). Predviđene su sljedeće vrste radova: preliminarni i završni radovi; zemljani radovi; metalni i čelični radovi; radovi na običnom i armiranom betonu; armirački radovi; ostali radovi; kao i drugi radovi koje predvidi i predloži ponuđač. Ugovor će se implementirati po FIDIC uslovima ugovaranja za postrojenje i projektovanje-izgradnju (Žuta knjiga – prvo izdanje iz 1999. godine).

Period implementacije: 20 mjeseci za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova (Period za uklanjanje neodstataka: 24 mjeseca).

Mogućnost za podnošenje alternativnih ponuda nije dozvoljena.

Učešće na tenderima za ugovore koji se finansiraju iz sredstava Banke je otvoreno za firme iz bilo koje zemlje.

Da bi bili kvalifikovani za dodjelu ugovora, ponuđači moraju da zadovolje sljedeće minimalne kriterijume (Napomena: Kriterijumi za kvalifikaciju i dostavljanje dokaza su detaljnije opisani u tenderskom dokumentu):

Ekonomski i finansijski kapacitet kandidata:

  • Minimalni srednji godišnji obrt na osnovu građevinskih radova u posljednje 3 finansijske godine ne može biti manji od 5 miliona eura.
  • Pristup kreditnim linijama ili bilo kojim drugim kreditnim sredstvima u iznosu od najmanje 800.000 eura.

Tehnički i profesionalni kapacitet kandidata:

  • Završena minimalno 2 ugovora (slična predmetnim radovima) tokom prethodnih pet godina, pri čemu vrijednost svakog od njih mora biti minimalno 3.5 miliona eura (bez PDV-a).

Ključno osoblje ponuđača (Odgovorni izvođač radova i Zamjenik odgovornog izvođača radova, Glavni  projektant, i Odgovorni stručnjak za zatvor pruge) sa odgovarajućim kvalifikacijama, vještinama i iskustvom (definisano u tenderskom dokumentu).

Dostupnost odgovarajuće opreme za izvođenje predmetnih radova (definisano u tenderskom dokumentu).

Pretponudbena konferencija i obilazak gradilišta će se održati 27. aprila 2017. god. sa početkom u 09:00 (detaljnije u tenderskom dokumentu).

Kompletna tenderska dokumentacija se može dobiti besplatno po podnošenju zahtjeva (sa nazivom projekta) na dolje navedenu adresu. Zainteresovani kandidati će dobiti instrukcije za preuzimanje elektronske verzije tenderskog dokumenta sa ŽICG internet portala.

Sve ponude moraju da uključe garanciju ponude u iznosu od 80,000 eura.

 

Ponude se moraju predati u kancelariji koja se nalazi na dolje navedenoj adresi do 12:00-podne 24. maja 2017. god. (po lokalnom vremenu-srednjeevropsko vrijeme)

 

Investitor će ugovor dodijeliti ponuđaču čija ponuda bude ocijenjena kao ponuda sa najnižom cijenom i koja suštinski zadovoljava uslove definisane tenderskim dokumentom, a pod uslovom da je ponuđač ocijenjen kao kvalifikovan da na zadovoljavajući način izvrši ugovor.

Žalbeni mehanizam i detalji za kontakt za slučaj podnošena žalbi su dati u tenderskom dokumentu.

Potencijalni kandidati mogu da dobiju dalje informacije, izvrše uvid i pribave tendersku dokumentaciju u sljedećoj kancelariji:

 

 

Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica (ŽICG)

Jedinica za implementaciju projekata

Na pažnju: g-ca Lucija Filipović

Trg golootočkih žrtava 13

81000 Podgorica

Crna Gora

Tel: +382 20 441-240

Fax: +382 20 441-160

E-mail: piu@zicg.me;