Opširnije

Obavještenje o sazivanju XV vanredne Skupstine

ODBOR DIREKTORA
Broj: 9890/2-1
Podgorica, 27.12.2017. godine

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima (,,Sl. list RCG” br. 06/02, ,,Sl. list CG” br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 24, 27, 34 i 56 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odlukom broj 9890/2 od   27. decembra 2017. godine,  saziva

XV vanrednu Skupštinu  akcionara
Željezničke infrastrukture  Crne Gore AD – Podgorica

za dan 31.01.2018. godine (srijeda), sa početkom u 10.00 časova.

Sjednica XV  vanredne Skupštine akcionara  održaće se u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13.

Za XV  vanrednu   Skupštinu akcionara  je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

  1. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva četrnaestog saziva.
  1. Predlog  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva petnaestog saziva.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.
Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.
Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine.
Odbor direktora ima  pet (5) članova.
Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo, po takozvanom kumulativnom principu.
Materijali sa predlozima odluka  koji će biti razmatrani na XV vanrednoj Skupštini akcionara  staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10 do 14 časova  u  sjedištu Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br. 13, kod sekretara Društva i prostorijama izvan sjedišta Društva u stanicama Bar, Bijelo Polje i Nikšić,  kao i na sajtu Društva www zicg.me.
Identifikacija akcionara na XV vanrednoj Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja,  lične isprave  i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Hasim Dacić,dipl inž.šum.