O nama

  • Our Company
  • Our Team

Željeznička Infrastruktura Crne Gore - AD Podgorica

je akcionarsko društvo osnovano, 7 jula 2008. godine, saglasno Stretegiji restrukturiranja Željeznice Crne Gore.

U svojstvu upravljača infrastrukture, kao javnog dobra u opštoj upotrebi i vlasništvu države Crne Gore, Željeznička infrastruktura izgrađuje i investira u željezničku infrastrukturu, brine se o njenoj modernizaciji i održavanju, osigurava pristup i dodjeljuje infrastrukturne kapacitete svim zainteresovanim željezničkim prevoznicima, koji ispunjavaju zakonske uslove, određuje naknade za korišćenje infrastrukturnih kapaciteta, izrađuje i objavljuje red vožnje, organizuje i reguliše željeznički saobraćaj.

Jedna je od prvih kompanija u Crnoj Gori, koje su prihvatile Kodeks korporativnog upravljanja Montenegrobeze i njegovu primjenu.

Članica je CER-a ( Zajednice evropskih željezničkih kompanija i upravljača infrastrukturom) i UIC –a ( Unije željezničkih kompanija).

Željeznička infrastruktura Crne Gore, dobitnik je nagrade za izvanredno poslovanje u 2011. godini, Global Trade Leader’s Club-a, organizacije koja okuplja više od 7500 vodećih kompanija iz 95 različitih zemalja, koje posluju u različitim oblastima i sektorima.

Na osamnaestoj vanrednoj Skupštini akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica , koja je održana 17.07.2019. godine, izvršen je izbor članova Odbora direktora osamnaestog saziva.

Za članove Odbora direktora Društva izabrani su:
Prof.dr Safet Kalač, predsjednik
Veselin Pavićević, član
Tanja Dašić, član
Goran Čupić, član
Velira Otašević, član

Izvršni direktor:
Ljubiša Ćurčić, dipl.ing.maš.

Sekretar Društva:
Branka Milutinović, dipl.pravnik

Uprava

Team Member

Prof. dr Safet Kalač

Predsjednik Odbora direktora

Prof.dr SAFET KALAČ od oca Hasima i majke Zinete (rođ.Beganović) je vanredni profesor na Univerzitetu Adriatik – Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Budvi i koordinator odjeljenja na FSKL u Beranama.

Rođen je 4.januara 1959. godine u Kalačima, kraj Rožaja. Osnovnu i srednju ekonomsku školu je završio u zavičaju. Ekonomiju je diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu – Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Doktorsku disertaciju “Necenovni atributi proizvoda sa posebnim osvrtom na marku proizvoda“ uspješno je odbranio 9. maja 2009. godine na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Životom i radnim opredeljenjem vezan je zarodni kraj Kalače, Rožaje i Crnu Goru. Za asistenta na predmetu osnove marketinga izabran je oktobra 2007.godine, a u zvanje docenta je unaprijeđen 29.10.2009.godine. Od izbora u zvanje docenta dr Safet Kalač je aktivno učestvovao u izvođenju nastave na redovnim i postdiplomskim studijama u Novom Pazaru, Peći, Beranama i Budvi, a na predmetima: mikroekonomija, osnove marketinga, marketing transporta, usluga i telekomunikacija i osnove ekonomije. U zvanje vanrednog profesora je izabran januara mjeseca 2015.godine na Univerzitetu “Alfa“ u Beogradu na predmetima: Marketing i finansije.

Autor je i koautor dva univerzitetska udžbenika i jedne skripte i to: Marketing – koncept brendiranja proizvoda i usluga, Osnove ekonomije i skripte Finansijski menadžment. U pripremi je monografija pod nazivom ‘’Rožaje – razvoj i perspektive’’. Radio je u upravljačkim strukturama nekoliko privrednih subjekata u opštini Rožaje, kao što su ‘’Gornji Ibar’’, ‘’Trgovina’’ AD, ‘’Irotas’’. Takođe, je kao predavač bio angažovan na Univerzitetu ‘’Xaxhi Zeka’’ u Prištini i Peći, kao i na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Predsjednik je Ekonomskog savjeta opštine Rožaje i Odbora direktora ski centra ‘’Hajla’’, član nekoliko stručnih udruženja i podpredsjednik udruženja ekonomista Crne Gore. Ima položen stručni ispit za sudskog vještaka ekonomsko finansijske struke, stručni ispit za stečajnog upravnika, samostalnog procjenjivača, završenu školu Evropskih integracija.

Dobitnik je najvećeg opšinskog priznanja, nagrade ‘’30.septembar’’ koju dodjeljuje opština Rožaje za postignuća u oblasti nauke za 2014. godinu.

Kretanje u službi:
U profesionalnoj karijeri, prof. dr Safet Kalač je radio u privredi na raznim rukovodećim mjestima (1985-2007) kako je analitički prikazano .

01.10.2010.godine – i dalje Prodekan za nastavu Po rješenju br. 1747/010
Univerzitet Adriatik u Baru - Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Budvi

2012-2014.godina Predavač na osnovnim i postdiplomskim magistarskim studijama
Univerzitet ´HAXHI ZEKA´ u Peći - Republika Kosovo

2009-2012.godina Predavač na predmetima mikroekonomija (osnovne studije) i marketing za menadžere (master studije)
Univerzitet Priština - Fakultet primijenjenih znanosti i biznisa u Peći Republika - Kosovo

2007-2011.godina Predavač na predmetu osnove marketinga
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru Departman za ekonomske nauke

2001-2010.godina Izvršni direktor
Preduzeće IROTAS doo Rožaje

1999-2001.godina Izvršni direktor
AD Trgovina Rožaje

1991-1997.godina Izvršni direktor
OUR Trgovina Rožaje

1988-1991.godina Finansijski direktor
AD Gornji Ibar Rožaje

1985-1988.godina Šef računovodstva
AD Gornji Ibar RožajeNagrade i priznanja:
1. Dobitnik nagrade ''30. septembar'' koju dodjeljuje opština Rožaje za postignute rezultate u oblasti nauke za 2014.godinu
2. Dobitnik plakete Ministarstva inostranih poslova Mađarske za učešće na seminaru sa referatom na temu o preduzetništvu u zemljama u tranziciji, Budimpešta, 2006.
3. Diploma o završenoj školi Evropskih integracija.

Porodično stanje:
Oženjen, otac četvoro djece, tri kćerke i sina.

Tel: +382 20 441 403
Fax:+382 20 441 396
e-mail: kabinet.odbora@zicg.me

Team Member

Ljubiša Ćurčić, dipl.ing.maš.

Izvršni direktor

Ljubiša Ćurčić, je rođen 19. septembra 1967.godine u Pljevljima.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u svom rodnom gradu, Pljevljima.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Podgorici, smjer proizvodno mašinstvo.

Radni angažman započeo je 1996.godine, kao inženjer – pripravnik u kompaniji *Rudnik uglja - AD Pljevlja*, gdje je radio na poslovima smjenskog inženjera i glavnog inženjera za nabavku mašinske opreme sve do 1999. godine. U kompaniji *Monter Pljevlja*, funkciju direktora obavljao je od 1999. do 2002.godine.

Takođe, firmu *Interkod* vodio je od 2002. - 2006. godine.

Mjesto direktora firme *Monterkod*, obavljao od 2006-2014. godine.

Funkciju potpredsjednika opštine Pljevlja vršio je od 2014. do 2017.godine.

Na mjesto izvršnog direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore - AD Podgorica imenovan je 14.maja 2018.godine.

Oženjen je i otac je troje djece.

Tel: +382 20 441- 250
Fax: +382 20 441 - 176
e-mail: kabinet.id@zicg.me


Menadžment


POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE
Slobodan Kumburović, spec.str.inž.želj.saobr.
tel: +382(0)20 441 167
e-mail: slobodan.kumburovic@zicg.me

POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA ZA GRAĐEVINSKE I ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE
Enver Džaferadžović, spec.struk.ing.saob.
tel: +382(0)20 441 170
e-mail: enver.dzaferadzovic@zicg.me

POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE
Lucija Filipović, dipl.ecc.
tel: +382(0)20 441 240
e-mail: piu@zicg.me

DIREKTOR SEKTORA ZA UPRAVLJANJE I REGULISANJE SAOBRAĆAJA
Batrić Niković, dipl.saob.ing.
tel: +382(0)20 441 386
tel: +382(0)20 441 387
e-mail: saobracaj.direktor@zicg.me

DIREKTOR SEKTORA ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE INFRASTRUKTURE
Zdravko Medenica , dipl.ing.maš.
tel: +382(0)20 441 450
tel: +382(0)20 441 451
e-mail: zdravko.medenica@zicg.me

DIREKTOR SEKTORA ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE
Edin Hasanović
tel: +382(0)20 441 400
tel: +382(0)20 441 401
e-mail: edin.hasanovic@zicg.me

DIREKTOR SEKTORA ZA FINANSIJE
Vesna Bulatović , dipl. ecc.
tel: +382(0)20 441 773
e-mail: vesna.bulatovic@zicg.me

DIREKTOR SEKTORA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Vojislavka Maraš , dipl. pravnik
tel: +382(0)20 441 256
e-mail: vojislavka.maras@zicg.me

ŠEF KABINETA – PR MENADŽER
Mirjana Vujović, dipl. menadž.
tel: +382(0)20 441 155
fax: +382(0)20 441 176
mob: 068 869 713
e-mail: sefkabineta.id@zicg.me

RUKOVODILAC SLUŽBE UNUTRAŠNJE KONTROLE
Milovan Lekić , spec.struk.ing.saob.
tel: +382(0)20 441 205
e-mail: milovan.lekic@zicg.me

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Marina Krstić, dipl.ing.el.
tel: +382(0)20 441 483
e-mail: it@zicg.me

RUKOVODILAC JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA
Elma Kalač, spec.sci.građ.
tel: +382(0)20 441 168
e-mail: elma.kalac@zicg.me

Interna revizija


RUKOVODILAC INTERNE REVIZIJE
-
tel: -
e-mail: -